Udział w pracach zespołu powypadkowego

Udział w pracach zespołu powypadkowego

Jeżeli Państwa pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub wypadkowi taktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy najważniejszym obowiązkiem wynikającym z ustawy jest sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Cena od 300zł netto

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości powołania pełnego składu zespołu powypadkowego konieczny jest udział specjalisty spoza zakładu pracy.

Nasza firma oferuje państwu profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie postępowania powypadkowego – w chwili gdy Państwa pracownik ulegnie wypadkowi prosimy o kontakt najlepiej zaraz po powiadomieniu pogotowia. Nasz Specjalista pomoże Państwu w ustaleniu niezbędnych faktów do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Co to jest wypadek przy pracy:

To nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, czyli:

 • wykonywanie zwykłych czynności lub polecenia przełożonych,
 • wykonywanie przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy również bez polecenia,
 • w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Rozróżniamy:

1.Ciężki wypadek przy pracy,

2.Śmiertelny wypadek przy pracy,

3.Zbiorowy wypadek przy pracy.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy to ten któremu uległ pracownik:

 • czasie podróży służbowej, chyba, że został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaną pracą,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Postępowanie w przypadku powstania wypadku przy pracy:

1.Pracodawca powołuje zespół powypadkowy w składzie:

 • pracodawca lub pracownik służby BHP i pracownik (musi mieć ukończone szkolenie BHP) lub jeżeli jest to niemożliwe specjalista spoza zakładu,
 • Społeczny Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP – jeżeli w zakładzie działa taka służba.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić swojego obowiązku powołania zespołu powypadkowego składającego się z dwóch osób, okoliczności i przyczyny wypadku powinny być ustalone przez zespó powypadkowy w składzie: pracodawca oraz specjalista spoza zakładu.

2. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca wypadku,

3.Zespół powypadkowy spisuje oświadczenia świadków wypadku oraz kontaktuje się z poszkodowanym.

4.Kompletuje niezbędną dokumentację zebraną w czasie procesu ustalania okoliczności i przyczyn powstania wypadku,

5.Sporządza protokół powypadkowy w ciągu 14 dni od uzyskania zgłoszenia o wypadku,

6.Zespół powypadkowy przedstawia do wzglądu poszkodowanemu protokół powypadkowy informując go o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

7.Nie później niż piątego dnia od sporządzenia protokołu powypadkowego zatwierdza go pracodawca,

8.Protokół powypadkowy musi byś sporządzony w 5 egzemplarzach.

9.Na wniosek poszkodowanego protokół powypadkowy wysyłany jest do ZUS wraz z wnioskiem o uzyskaniu świadczeń z tytułu wypadek przy pracy.

10.Pracowdawca sporządza statystyczną kartę wypadku i składa ją poprzez portal do GUS

11.Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy, który powinien zawierać:

 • dane poszkodowanego,
 • datę i miejsce wypadku,
 • informację dotyczącą skutków wypadku dla poszkodowanego,
 • stwierdzenie czy wypadek został zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy,
 • datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
 • liczbę dni niezdolności do pracy poszkodowanego,
 • oraz inne informacje np. wnioski wynikające z profilaktyki powypadkowej.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Udział w pracach zespołu powypadkowego”